لیست کتاب های نگارش یافته:ثبت سفارش خرید

جلد10 کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته نام کتاب:جلد10 کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 50هزارتومان
جمله ای پیرامون کتاب:روش‌های نقد و نقش مکاتب ادبی در هنر داستان نویسی
چکیده کتاب:کلیک نمایید
جلد 9 کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته نام کتاب:جلد 9 کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 20هزارتومان
جمله ای پیرامون کتاب:نقش قانون سوم نیوتن در هنر داستان نویسی
چکیده کتاب:کلیک نمایید
جلد هشت کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته نام کتاب:جلد هشت کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 20هزارتومان
جمله ای پیرامون کتاب:روش های ایجاد سرعت مناسب داستانی(ریتم- ضرب‌آهنگ)
چکیده کتاب:کلیک نمایید
جلد هفت آموزش داستان نویسی پیشرفته نام کتاب:جلد هفت آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 18000تومان
جمله ای پیرامون کتاب: صحنه چیست؟ و روش های صحنه پردازی چگونه است!
چکیده کتاب:کلیک نمایید
جلد ششم کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته نام کتاب:جلد ششم کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 15/000 تومان
جمله ای پیرامون کتاب:تکنیک های ایجاد لحن در داستان
چکیده کتاب:کلیک نمایید
12345