ارسال اطلاعات پرداخت مبلغ خرید کتاب:

مبلغ مورد نظر را به شماره حساب مهر کارت بانک کشاورزی : 6037701089948522 به نام ابوالفضل درخشنده واریز نمایید.ضمنا جهت استفاده از 10 درصد تخفیف می توانید کد معرف خود را در بخش مربوطه وارد نمایید.

نام کتاب:          به تعداد:  

نوع پرداخت مبلغ:             کد رهگیری بانک:    

نام و نام خانوادگی:              نام پدر:    

کد ملی:              شماره حساب یا شماره کارت عضو شتاب:  

آدرس و کد ده رقمی پستی:   

شماره تلفن:              کد معرف(در صورتی که معرف ندارید این بخش را خالی بگذارید):