محقق ، نویسنده و مدرس ادبیات داستانی  با بیش از سی جلد کتاب منتشره( لطفا به ادامه سوابق رجوع شود)