اطلاعات کتاب انتخابی: ثبت سفارش خرید

روش های انتقال اطلاعات در داستان

نام کتاب:روش های انتقال اطلاعات در داستان
قیمت کتاب: 10هزارتومان
جمله ای پیرامون کتاب:کاملترین روش انتقال اطلاعات در داستان نویسی
چکیده کتاب:

کاملترین روش انتقال اطلاعات از جمله اطلاعات کلامی در داستان و تمرین تکنیک های مربوط با این مبحث.

این کتاب جلد پنجم از مجموعه آموزش داستان نویسی پیشرفته است.