اطلاعات کتاب انتخابی: ثبت سفارش خرید

جلد 9 کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته

نام کتاب:جلد 9 کتاب آموزش داستان نویسی پیشرفته
قیمت کتاب: 20هزارتومان
جمله ای پیرامون کتاب:نقش قانون سوم نیوتن در هنر داستان نویسی
چکیده کتاب:

در این کتاب برای اولین بار با درج شش مقاله علمی نقش قانون سوم نیوتن در هنرداستان نویسی مورد توجه قرار گرفته است و روش های انتقال اطلاعات و انرژی به مخاطب با ذکر نمونه های کاربردی، تمرین شده است.

شماره تلفن انتشارات حدیث قلم

021-22463876